గ్లోబల్ శోధన ప్రారంభించలేదు.
ప్రధాన కంటెంటుకు వెళ్ళు

5 కోర్సులు

మార్చబడింది 2 June 2023

UNITEDWAY BENGALURU


మార్చబడింది 2 June 2023

CAF India


మార్చబడింది 5 June 2023

UNITED WAY MUMBAI


మార్చబడింది 23 February 2022

INDIA STEM FOUNDATION

మార్చబడింది 2 June 2023

SAVE THE CHILDREN


మార్చబడింది 2 June 2023

CHILD FUND INTERNATIONAL


మార్చబడింది 5 June 2023

National Agro


మార్చబడింది 1 July 2023

Fiserv

మార్చబడింది 28 July 2023

AVASAR

మార్చబడింది 19 March 2024

Bhumi

మార్చబడింది 7 December 2023

UWK - STEM LAB

మార్చబడింది 11 December 2023

MAHITA

మార్చబడింది 11 January 2024

AGROCEL
NATIONAL AGRO
TEACHER TRAINING COURSES
Preview Course

TEACHER TRAINING COURSES

NATIONAL AGRO

ఉపాధ్యాయుడు: Elizabeth Experifun

STEM - COMPUTER COURSE

This course for teachers to understand how to conduct computer activity

TEACHER TRAINING COURSES

STEM - ROBOTICS COURSE

This is the common course created for all the teachers who wants to conduct robotics sessions

ఉపాధ్యాయుడు: Elizabeth Experifun

STEM - MATHS COURSE

This training course for math teachers

ఉపాధ్యాయుడు: Elizabeth Experifun

STEM - SCIENCE COURSE

This is the course designed for science teachers